คำขวัญSlogan

ประโยคสั้น ที่สื่อสำรคำจำกัดควำมหรือข้อมูลที่น่ำดึงดูดใจของแบรนด์ทำให้ผู้บริโภคเกิด ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแบรนด์มำกยิ่งขึ้น เช่น เบียร์สิงห์ เบียร์ไทย, สวนสยำม ทะเลกรุงเทพ, เปิดโลกแห่งกำรเรียนรู้ เปิดยูบีซี, ช่อง 7 สีทีวีเพื่อคุณ, ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย, คุ้มค่ำทุกนำที ดูทีวีสีช่อง 3คำ
ช่อง 7 สี ทีวีเพื่อคุณ,คุ้มค่าทุกนาที ดูทีวีสีช่อง 3
 

 

 

ประโยคสั้น ที่สื่อสำรคำจำกัดควำมหรือข้อมูลที่น่ำดึงดูดใจของแบรนด์ทำให้ผู้บริโภคเกิด ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแบรนด์มำกยิ่งขึ้น เช่น เบียร์สิงห์ เบียร์ไทย, สวนสยำม ทะเลกรุงเทพ, เปิดโลกแห่งกำรเรียนรู้ เปิดยูบีซี, ช่อง 7 สีทีวีเพื่อคุณ, ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย, คุ้มค่ำทุกนำที ดูทีวีสีช่อง 3คำ
ช่อง 7 สี ทีวีเพื่อคุณ,คุ้มค่าทุกนาที ดูทีวีสีช่อง 3