ชื่อสินค้า BRAND NAME

แนวคิดในการตั้งชื่อสินค้า : มี 3 กลยุทธ์คือ
1.Stand-Alone Names ชื่อที่ใช้เป็นสินค้าของตัวเอง
  

2. Family Names ชื่อที่ใช้เป็นกลุ่มสินค้า


    
3. Endorsed Names ชื่อที่ใช้ในการรับรองและสร้างความน่าเชื่อถือ
เทคนิคในการตั้งชื่อสินค้า
•    อย่าเลือกชื่อตราสินค้าที่จดจำยาก
•    อย่าตั้งชื่อที่สื่อไปทางลบหลู่ศาสนาใดๆ
•    อย่าตั้งชื่อที่เป็นคำผวน หรือมีความหมายแฝง
•    อย่าตั้งชื่อที่สื่อไปทาง SEX
•    อย่าตั้งชื่อที่ทำให้เข้าใจสินค้าได้หลายความหมาย
•    อย่านำคำที่ฮิตในช่วงเวลานั้นๆ มาเป็นชื่อสินค้าเพราะอาจจะทำให้ล้าสมัยในอนาคต
•    อย่าตั้งชื่อสินค้าที่เป็นคำสามัญของสินค้าชนิดนั้นๆ จะทำให้แยกไม่ออกระหว่างชื่อตราสินค้ากับชื่อเรียกสินค้า

แนวคิดในการตั้งชื่อสินค้า : มี 3 กลยุทธ์คือ
1.Stand-Alone Names ชื่อที่ใช้เป็นสินค้าของตัวเอง
  
2. Family Names ชื่อที่ใช้เป็นกลุ่มสินค้า
    
3. Endorsed Names ชื่อที่ใช้ในการรับรองและสร้างความน่าเชื่อถือ
เทคนิคในการตั้งชื่อสินค้า
•    อย่าเลือกชื่อตราสินค้าที่จดจำยาก
•    อย่าตั้งชื่อที่สื่อไปทางลบหลู่ศาสนาใดๆ
•    อย่าตั้งชื่อที่เป็นคำผวน หรือมีความหมายแฝง
•    อย่าตั้งชื่อที่สื่อไปทาง SEX
•    อย่าตั้งชื่อที่ทำให้เข้าใจสินค้าได้หลายความหมาย
•    อย่านำคำที่ฮิตในช่วงเวลานั้นๆ มาเป็นชื่อสินค้าเพราะอาจจะทำให้ล้าสมัยในอนาคต
•    อย่าตั้งชื่อสินค้าที่เป็นคำสามัญของสินค้าชนิดนั้นๆ จะทำให้แยกไม่ออกระหว่างชื่อตราสินค้ากับชื่อเรียกสินค้า