นวัตกรรมเพื่อชุมชนนวัตกรรมเพื่อชุมชน

นักออกแบบของเรามีประวัติอันยาวนานในการทำงานเพื่อพัฒนาสินค้าชุมชนอย่างประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูงในช่วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และมีส่วนช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประกอบการ OTOP และ SME ทั่วประเทศ
ตัวอย่างโครงการที่ทีมออกแบบของเรา ซึ่งนำโดยคุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุลได้สร้างสรรค์ไว้มีมากมาย เช่น
•    โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการขนมไทยทั่วประเทศ (2546-2551)
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
•    โครงการอนุรักษ์และพัฒนาตลาดนาอัมพวา (2549-2555)
เทศบาลตาบลอัมพวา/มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
•    โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองประแส (2556-ปัจจุบัน)
เทศบาลตาบลประแส/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•    โครงการต้นกล้าทูโกล์ (2555)
กรมส่งเสริมการส่งออก/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
•    โครงการต้นกล้าทูโกล์ (2556)
กรมส่งเสริมการส่งออก/มหาวิทยาลัยทักษิณ
•    โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ NEC (2551-ปัจจุบัน)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม/มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
•    โครงการพัฒนาธุรกิจใหม่ NBC (2556)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม/สถาบันปัญญาภิวัฒน์
•    โครงการเครื่องหมายการค้าและการสร้างแบรนด์ (2555-2556)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
•    โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น (2556)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
•    โครงการสร้างตราสินค้าให้กับชุมชนท้องถิ่น (Product Branding) (2556)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา/องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)
•    โครงการ Creative Economy ภาคใต้ Creative south 2553 (ISMED)
•    โครงการ Creative Economy ภาคใต้ Creative south 2554 (ISMED)
•    โครงการ Icon Brand of Thailand 2555 (ISMED)
•    โครงการ ICONIC สร้างตราสินค้าเชิงสร้างสรรค์ 2556 (ISMED)
•    โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนกลาง 2555 (TURAC)
•    โครงการเถ้าแก่น้อยภูมิภาค 2555
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
•    โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2555
องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)
•    โครงการศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม ในการกำกับดูแลโดยมูลนิธิชัยพัฒนา

ตัวอย่างโครงการนวัตกรรมเพื่อชุมชนจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ของเรา
 

 

พัฒนาเครื่องจักรในการผลิตทุเรียนทอดและทองพับ กุลนารถ จ.จันทบุรี
 

/

 

พัฒนากระบวนการผลิต Solar Dried และบรรจุภัณฑ์สินค้า กล้วยตากบุบผา พิษณุโลก
 

 

 พัฒนากระบวนการผลิตและยืด Shelf Life ข้าวแต๋น แม่บัวจันทร์ จ.ลาปาง
 

 

พัฒนากระบวนการผลิตไอศกรีม Fruit Ice และนาสารอง บังอรฟาร์ม จ.จันทบุรี
 

 

วิจัยและพัฒนาทุเรียนบอลล์ (เนื อครีมทุเรียนพร้อมรับประทาน) กรุงเทพฯ
 

 

วิจัยและพัฒนาการยืดอายุ (Shelf Life) ลูกชุบ สุพัตรา กรุงเทพฯ
 

 

วิจัยและพัฒนารูปแบบตะโก้และขนมสดต่างๆ กรุงเทพฯ
 

 

วิจัยและพัฒนาข้าวแต๋น (Rice Cracker) แม่บัวจันทร์ ลาปาง

นักออกแบบของเรามีประวัติอันยาวนานในการทำงานเพื่อพัฒนาสินค้าชุมชนอย่างประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูงในช่วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และมีส่วนช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประกอบการ OTOP และ SME ทั่วประเทศ
ตัวอย่างโครงการที่ทีมออกแบบของเรา ซึ่งนำโดยคุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุลได้สร้างสรรค์ไว้มีมากมาย เช่น
•    โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการขนมไทยทั่วประเทศ (2546-2551)
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
•    โครงการอนุรักษ์และพัฒนาตลาดนาอัมพวา (2549-2555)
เทศบาลตาบลอัมพวา/มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
•    โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองประแส (2556-ปัจจุบัน)
เทศบาลตาบลประแส/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•    โครงการต้นกล้าทูโกล์ (2555)
กรมส่งเสริมการส่งออก/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
•    โครงการต้นกล้าทูโกล์ (2556)
กรมส่งเสริมการส่งออก/มหาวิทยาลัยทักษิณ
•    โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ NEC (2551-ปัจจุบัน)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม/มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
•    โครงการพัฒนาธุรกิจใหม่ NBC (2556)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม/สถาบันปัญญาภิวัฒน์
•    โครงการเครื่องหมายการค้าและการสร้างแบรนด์ (2555-2556)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
•    โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น (2556)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
•    โครงการสร้างตราสินค้าให้กับชุมชนท้องถิ่น (Product Branding) (2556)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา/องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)
•    โครงการ Creative Economy ภาคใต้ Creative south 2553 (ISMED)
•    โครงการ Creative Economy ภาคใต้ Creative south 2554 (ISMED)
•    โครงการ Icon Brand of Thailand 2555 (ISMED)
•    โครงการ ICONIC สร้างตราสินค้าเชิงสร้างสรรค์ 2556 (ISMED)
•    โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนกลาง 2555 (TURAC)
•    โครงการเถ้าแก่น้อยภูมิภาค 2555
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
•    โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2555
องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)
•    โครงการศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม ในการกำกับดูแลโดยมูลนิธิชัยพัฒนา
ตัวอย่างโครงการนวัตกรรมเพื่อชุมชนจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ของเรา
 
พัฒนาเครื่องจักรในการผลิตทุเรียนทอดและทองพับ กุลนารถ จ.จันทบุรี
 
พัฒนากระบวนการผลิต Solar Dried และบรรจุภัณฑ์สินค้า กล้วยตากบุบผา พิษณุโลก
 
 พัฒนากระบวนการผลิตและยืด Shelf Life ข้าวแต๋น แม่บัวจันทร์ จ.ลาปาง
 
พัฒนากระบวนการผลิตไอศกรีม Fruit Ice และนาสารอง บังอรฟาร์ม จ.จันทบุรี
 
วิจัยและพัฒนาทุเรียนบอลล์ (เนื อครีมทุเรียนพร้อมรับประทาน) กรุงเทพฯ
 
วิจัยและพัฒนาการยืดอายุ (Shelf Life) ลูกชุบ สุพัตรา กรุงเทพฯ
 
วิจัยและพัฒนารูปแบบตะโก้และขนมสดต่างๆ กรุงเทพฯ
 
วิจัยและพัฒนาข้าวแต๋น (Rice Cracker) แม่บัวจันทร์ ลาปาง